Sked mit W1MX
Posted Fri Aug 16 22:06:58 2013
Sporadic-E QSO mit Spanien
Posted Tue Nov 27 21:11:06 2012